Demetech

Rychlá a spolehlivá ranná diagnostika osteoporózy – dávno před první zlomeninou.

• Vysoká přesnost a spolehlivost
• Kompaktnost a mobilita
• Vysoká propustnost
• Jednoduchost při použití
• Maximální komfort pro pacientaac

Zdravotnický system kterékoliv z vyspělých zemí vynakládá velké finanční prostředky, které jsou určeny k boji s osteoporózou, současně moderní technický pokrok v oblasti diagnostiky zaostává za nástupem tiché epidemie. Zcela nezbytné je zde kompaktní, spolehlivé a ne příliš drahé zařízení na diagnostiku a monitoring osteoporózy. Řešení tohoto úkolu je nabízeno v podobě nové technologie DXL, která spojuje dvouenergetickou rentgenovou absorpciometrii s laserovým skenováním.

DXL technologie otevírá nové možnosti k provádění spolehlivé ranné diagnostiky, dovolujíce současně provádět preventivní opatření a zmenšit utrpení pacienta.

Nejnovější technologie DXL je dvouenergetickou rentgenovou absorpciometrií s paralelním laserovým skenováním, zajišťuje přímé určení 3 prvků těla: minerálů, tukových a suchých tkání. Následkem čehož tukové a suché tkáně nemají vliv na určení MPK (minimální potlačující koncentrace).

DXL Calscan natolik zvýšil spolehlivost a reprodukovatelnost měření, že diagnostika osteoporózy u patní kosti přestala pozůstávat za výsledky dosahovanými na nejlepších axiálních denzitometrech při skenování stehenní kosti, páteře a celého těla. (Waern E., Johnell O., Jutberger H. Et al. ASBMR, M345. Oct. 2001.)

DXL Calscan spojuje nejlepší diagnostické možnosti axiálních osteodenzitometrů se screaningovými charakteristikami, předčívajícími nejlepší periferické přístroje. Podle kontroly dynamiky DXL, vzhledem k unikátním charakteristikám, nemá obdoby.

DXL CALSCAN dovoluje se nejenom vzdát jakéhokoliv typu periferických skenerů MPK, ale minimalizovat použití moderních axiálních osteodenzitometrů.

DXL Calscan. Technické údaje:

• Rychlé a jednoduché skenování
• Ranná a spolehlivá diagnostika
• Jednoduché zařízení k měření a monitoringu

DXL Cascan je novým kostním denzitometrem, jenž zajišťuje spolehlivou rannou diagnostiku osteoporózy. DXL Calscan byl vyvinut a vyroben ve Švédsku. Na celém světě patentovaná technologie DXL měření používá současně dvouúrovňovou rentgenoskopii a určení měřeného úseku za pomoci laseru. V důsledku toho suché a tukové tkáně nemají vliv na stanovení hodnoty minerální hustoty, což dovoluje provádět měření s nevídanou úrovní přesnosti.

Doba měření méně než jedna minuta
Spolehlivost metody (accuracy)* více než 98% in vivo (SEE?2%)
Chyby v reprodukovatelnosti (precision)** méně 1,2% in vivo a méně 0,5% in vitro
Účinná dávka méně 0,2 uSv
Kalibrace Automatická kalibrace před každým měřením
podle vnitřního modelu
Výběr úseku skenování Automatický systém rozlišení jednoho a téhož úseku při každém skenování (AutoRoi)
Velikosti 790x420x320 mm
Hmotnost méně než 25 kg
Napájení elektřinou 100-240 V (AC) 50/60 Hz, 10A, 50 W
Požadavky na počítač ne méně než Pentium 200 MHz, 32 Mb RAM 800×600 SVGA
Software Windows95/98/2000/ME/XP/NT, DXL Calscan
Workstation. Jeden pacient zaujímá na disku 50 Kb.
Pracovní jazyk software kterýkoliv z hlavních evropských

*Accuracy – pečlivost metody (spolehlivost /přesnost diagnostiky)
**Precision – chyba v měření / rozptyl opakovaných měření

DXL Calscan. Argumenty ve prospěch.

1. Technologie DXL je zdokonalením DXA – současného „zlatého standardu“ denzitometrie. DXA (Dual energy X-ray Absorption – dvouenergetická rentgenová absorpciometrie) – technologie, která má jednu dobře známou podstatnou chybu – při měření se používají pouze dvě energie rentgenového záření, což nedovoluje korektně vyčlenit tři základní komponenty: minerály, suché tkáně a tuk. Jak se uvádí v řadě prací, omyl podmíněný snížením nebo zvýšením obsahu tuku při DXA vyšetřeních může dát ve výpočtu BMD, pro individuálního pacienta, 10-25% chybu. Pro vyloučení chyby je třeba vyhodnotit obsah tuku a přihlížet k němu při výpočtech BMD.
DXL Calscan rovněž používá technologii DXA k získání dvou rovnic systému, k nim je však přidávána přesná tloušťka zkoumaného úseku, změřená za pomoci laseru. Takový přístup dovoluje jednoznačně vyřešit systém rovnic a nepoužívat v minulosti používané domněnky. Provedené výzkumy ukazují, že technologie DXL dovoluje snížit chybu při měření BMD na 2%.

2. DXL Calscan je jednodušší při použití, než je tomu u všech ostatních denzitometrických metod. Není vyžadováno použití gelu nebo vodního prostředí. Prakticky není zapotřebí čas pro přípravu pacienta na vyšetření. Nejsou zapotřebí spotřební materiály a drahá kalibrace. Software je natolik jednoduchý při použití, že dovoluje provádět vyšetření průměrnému zdravotnickému personálu. Přístroj je vybaven systémem AutoROI (Automatic region of interest – automatická volba zóny vyšetření), která automaticky nachází korektní úsek pro skenování. Vnitřní systém kalibruje zdroj záření před každým novým měřením, odstraňujíce nedostatky rentgenky, které vznikají při delší práci.

3. Pata jako oblast skenování. Co říkají experti na prognózu rizika zlomenin?
a) Pata je nejúčinnějším úsekem vyšetření k prognóze zlomenin páteře. Při hodnocení prognostického významu DXA osového skeletu jako celku a DXL patní kosti ve vztahu ke zlomeninám těles obratlů, největší přesnost obou metod byla dosažena při diskriminační úrovni na 1,0 SD podle T-kritéria. Citlivost činila pro DXA 83%, DXL 94%, přesnost náležitě 71% a 75%.
A tak metoda DXL patní kosti se charakterizuje, v porovnání s DXA osového skeletu, velkou citlivostí a podobnou přesností při zjištění nízké MPKT u osob ze starších věkových skupin. Prognostická hodnota DXL patní kosti ve vztahu ke zlomeninám těles obratlů se jako celek podobá DXA, přičemž první metoda má rovněž velkou citlivost.

b) Výsledky měření na patě jsou zcela srovnatelné s výsledky na stehenní kosti pro prognózu zlomenin stehenní kosti.
4. Porovnání DXL Calscan s axiálními DXA přístroji na základě T-kritéria. V harmonogramu jsou uvedeny hodnoty T-kritéria kontrolní skupiny, které byly získány na DXL Calscan, na přístrojích systému DXA (na různých úsecích skeletu) a na ultrazvukovém skeneru. Z harmonogramů je vidět výborná shoda T-kritéria DXL s T-kritérii získanými při skenování krčku stehenní kosti a páteře na přístrojích DXA předních výrobců axiálních osteodenzitometrů (NHANES III from Hologic, GE Lunar and Norland).

5. Oblastí skenování pro Calscan je patní kost – kost, která se ve své podstatě skládá z trabekulárních kostních tkání (95%). Rychlá regenerace trabekulárních tkání v kombinaci s unikátními charakteristikami DXL skeneru dovoluje provádět kontrolu terapie účinněji, než tomu bylo kdykoliv předtím. Použití terapeutických agentů vede ke zvýšení o 3% MPK stehenní kosti a páteře v průběhu jednoho roku. Ke změnám dochází v trabekulárních tkáních. Obsah trabekulárních tkání ve stehně je 40%, v páteři je to 50% a v patní kosti je to 95%. V průběhu prvního roku dochází k nárůstu trabekulárních tkání zhruba o 7%. A tak nárůst trabekulárních tkání v patě bude zhruba 3,5% po šesti měsících a zhruba 7% po roce. Možnost DXL Calscan provádět měření s vysokou přesností a vysokou reprodukovatelností dovoluje spolehlivě (interval důvěry je 95%) stanovit změny na 3,5%.